Data Privacy

Privacybeleid
1. Een overzicht van gegevensbescherming
Algemene informatie
De volgende informatie geeft je een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met je persoonsgegevens gebeurt als je deze website bezoekt. De term “persoonsgegevens” omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kun je onze Verklaring gegevensbescherming raadplegen, die we onder deze kopie hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website
Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de “verantwoordelijke voor de verwerking”)?
De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactinformatie beschikbaar is onder paragraaf “Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de “verantwoordelijke” genoemd)” in dit Privacybeleid.

Hoe leggen we je gegevens vast?
Wij verzamelen jouw gegevens als gevolg van het feit dat jij jouw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die je invoert in ons contactformulier.

Andere gegevens worden door onze IT-systemen automatisch geregistreerd of nadat je tijdens je websitebezoek toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijvoorbeeld webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer je deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken we je gegevens?
Een deel van de informatie wordt gegenereerd om het foutloos aanbieden van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om je gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heb je ten aanzien van je gegevens?
Je hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van je gearchiveerde persoonsgegevens zonder dat je daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. Je hebt ook het recht te eisen dat je gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid deze toestemming te allen tijde in te trekken, hetgeen gevolgen heeft voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien heb je het recht te eisen dat de verwerking van je gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Verder heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om te allen tijde contact met ons op te nemen als je vragen hebt over deze of andere aan gegevensbescherming gerelateerde kwesties.

Analysehulpmiddelen en hulpmiddelen van derden
De mogelijkheid bestaat dat je surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer je deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij analyseprogramma’s noemen.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s onze Verklaring gegevensbescherming hieronder.

2. Hosting
Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Externe hosting
Deze website wordt extern gehost. Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina’s en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De externe hosting dient voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6(1)(b) GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele provider (Art. 6(1)(f) GDPR). Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 (1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze host(s) verwerken je gegevens alleen voor zover dat nodig is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en onze instructies met betrekking tot die gegevens op te volgen.

Wij gebruiken de volgende host(s):

Cloudways by Digital Ocean
Junction Business Centre, 1st Floor Sqaq Lourdes, St Julians STJ3334, Malta

Serverlocatie: Frankfurt, Duitsland

3. Algemene informatie en verplichte informatie
Gegevensbescherming
De beheerders van deze website en haar pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer je deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de gegevens worden verzameld.

Wij wijzen je erop dat de overdracht van gegevens via internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) gevoelig kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke (in de GDPR de “voor de verwerking verantwoordelijke” genoemd)
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Dr. Stephan Declerck

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen enz.).

Duur van de opslag
Tenzij in dit privacybeleid een meer specifieke bewaartermijn is aangegeven, blijven je persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld niet meer van toepassing is. Als je een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering doet of je toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden je gegevens gewist, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om je persoonsgegevens te bewaren (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen ophouden te gelden.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking op deze website
Als je toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij je persoonsgegevens op basis van Art. 6(1)(a) GDPR of Art. 9 (2)(a) GDPR, indien bijzondere categorieën gegevens worden verwerkt volgens Art. 9 (1) DSGVO. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49 (1)(a) GDPR. Als je hebt ingestemd met de opslag van cookies of met de toegang tot informatie in je eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op § 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6(1)(b) GDPR. Verder, als je gegevens nodig zijn voor de nakoming van een wettelijke verplichting, verwerken we ze op basis van Art. 6(1)(c) GDPR. Verder kan de gegevensverwerking plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6(1)(f) GDPR. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen
Wij maken onder meer gebruik van tools van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of andere vanuit het oogpunt van gegevensbescherming niet-veilige niet-EU-landen. Als deze tools actief zijn, kunnen je persoonsgegevens mogelijk worden doorgegeven aan deze niet-EU-landen en daar worden verwerkt. We moeten erop wijzen dat in deze landen een gegevensbeschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat in de EU niet kan worden gegarandeerd. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens vrij te geven aan de veiligheidsdiensten en jij als betrokkene hebt geen mogelijkheden om je voor de rechter te verdedigen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse instanties (bijv. de geheime dienst) jouw persoonsgegevens verwerken, analyseren en permanent archiveren voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

Herroeping van je toestemming voor de verwerking van gegevens
Een groot aantal gegevensverwerkingen is alleen mogelijk met jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt ook te allen tijde de toestemming die je ons al hebt gegeven herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht op bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen; recht op bezwaar tegen directe reclame (art. 21 GDPR)
IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) GDPR, HEB JE HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT JE UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN, WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, RAADPLEEG JE DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING. ALS U EEN BEZWAAR AANMELDT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN KUNNEN AANVOEREN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS, DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF ALS HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(1) GDPR).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT OM AAN DIRECTE RECLAME TE DOEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE SAMENHANGT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21(2) GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie
In geval van schendingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of op de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden, aanhouden. Het recht om een klacht in te dienen geldt ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van jouw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan jou of aan een derde te laten overhandigen. Als je de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke eist, gebeurt dat alleen als dat technisch haalbaar is.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens
In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heb je te allen tijde het recht om informatie te eisen over je gearchiveerde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers en het doel van de verwerking van je gegevens. U kunt ook recht hebben op rectificatie of verwijdering van uw gegevens. Als je vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om te allen tijde contact met ons op te nemen.

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen
Je hebt het recht om het opleggen van beperkingen te eisen wat betreft de verwerking van je persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen geldt in de volgende gevallen:

In het geval dat je de juistheid van je door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, hebben we meestal enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heb je het recht te eisen dat wij de verwerking van je persoonsgegevens beperken.
Als de verwerking van je persoonsgegevens op een onwettige manier werd/wordt uitgevoerd, heb je de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van je gegevens te eisen in plaats van het wissen van deze gegevens.
Als we je persoonsgegevens niet meer nodig hebben en je ze nodig hebt om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of op te eisen, heb je het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
Als je bezwaar hebt gemaakt op grond van Art. 21(1) GDPR, zullen jouw rechten en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heb je het recht om een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te eisen.
Als je de verwerking van je persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van hun archivering – alleen worden verwerkt met jouw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om belangrijke redenen van openbaar belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangehaald.

SSL en/of TLS encryptie
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of aanvragen die je ons als websitebeheerder doet, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. Je kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van “http://” naar “https://” en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die je aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

4. Registratie van gegevens op deze website
Cookies
Onze websites en pagina’s maken gebruik van wat de industrie “cookies” noemt. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die geen schade toebrengen aan je apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie opgeslagen (sessiecookies) of ze worden permanent op je apparaat gearchiveerd (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra je je bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op je apparaat totdat je ze actief verwijdert, of ze worden automatisch gewist door je webbrowser.

Cookies kunnen door ons worden uitgegeven (first-party cookies) of door derden (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van derde bedrijven in websites mogelijk (bijv. cookies voor de afhandeling van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of voor promotionele doeleinden.

Cookies, die nodig zijn voor de uitvoering van elektronische communicatietransacties, voor de levering van bepaalde functies die je wilt gebruiken (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie (vereiste cookies) van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten geven in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangehaald. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van vereiste cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te waarborgen. Als uw toestemming voor de opslag van de cookies en soortgelijke herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Je hebt de mogelijkheid om je browser zo in te stellen dat je elke keer dat er cookies worden geplaatst een melding krijgt en om de acceptatie van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. Je kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies worden uitgeschakeld, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt kun je vinden in dit privacybeleid.

Toestemming bij Usercentrics
Deze website gebruikt de toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van specifieke technologieën, en om de eerstgenoemde op een gegevensbeschermingsconforme manier te documenteren. De partij die deze technologie aanbiedt is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Duitsland, website: https://usercentrics.com/ (hierna te noemen “Usercentrics”).

Bij elk bezoek aan onze website worden de volgende persoonsgegevens aan Usercentrics doorgegeven:

Uw verklaring(en) van toestemming of uw intrekking van uw verklaring(en) van toestemming.
Uw IP-adres
Informatie over uw browser
Informatie over uw apparaat
De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht
Bovendien slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om uw toestemmingsverklaring(en) of herroeping daarvan te kunnen toewijzen. De gegevens die op deze wijze worden vastgelegd, worden bewaard totdat u ons verzoekt ze te wissen, de cookie van Usercentrics te verwijderen of totdat het doel voor het archiveren van de gegevens niet meer bestaat. Dit laat eventuele verplichte wettelijke bewaartermijnen onverlet.

De Usercentrics banner op deze website is geconfigureerd met behulp van eRecht24. Deze is te herkennen aan het eRecht24 logo. Om het eRecht24-logo in de banner weer te geven, wordt een verbinding met de beeldserver van eRecht24 tot stand gebracht. In samenhang hiermee wordt ook het IP-adres doorgegeven; wordt echter alleen in geanonimiseerde vorm opgeslagen in de serverlogs. De beeldserver van eRecht24 bevindt zich in Duitsland bij een Duitse provider. De banner als zodanig wordt uitsluitend geleverd door Usercentrics.

Usercentrics gebruikt cookies om de wettelijk verplichte toestemmingsverklaringen te verkrijgen. De wettelijke basis voor het gebruik van specifieke technologieën is Art. 6(1)(c) GDPR.

Serverlogbestanden
De aanbieder van deze website en zijn pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie omvat:

Het type en de versie van de gebruikte browser
Het gebruikte besturingssysteem
Referrer URL
De hostnaam van de bezoekende computer
De tijd van het serveronderzoek
Het IP-adres
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax
Als je per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt je verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van je verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder jouw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6(1)(b) GDPR als je aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of nodig is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons legitieme belang bij de effectieve afhandeling van bij ons ingediende aanvragen (Art. 6(1)(f) GDPR) of op basis van jouw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR) indien deze is verkregen; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die je via contactverzoeken aan ons stuurt, blijven bij ons totdat je ons verzoekt om verwijdering, je toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van je verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Analysetools en reclame
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder de gedragspatronen van websitebezoekers analyseren. Daartoe ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruikersgegevens, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op de pagina wordt doorgebracht, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de websitebezoeker.

Bovendien stelt Google Analytics ons in staat om onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken te registreren. Google Analytics gebruikt verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevensreeksen te vergroten en gebruikt technologieën voor machinaal leren bij de gegevensanalyse.

Google Analytics gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker maken om de gedragspatronen van de gebruiker te analyseren (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google geregistreerde informatie over websitegebruik wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt opgeslagen.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6(1)(a) GDPR en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser plug-in
Je kunt de registratie en verwerking van je gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens door Google Analytics kun je de Verklaring gegevensbescherming van Google raadplegen op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

6. Plug-ins en hulpmiddelen
Google Fonts (lokale insluiting)
Deze website gebruikt zogenaamde Google Fonts van Google om een uniform gebruik van lettertypen op deze site te waarborgen. Deze Google fonts worden lokaal geïnstalleerd, zodat in combinatie met deze toepassing geen verbinding met de servers van Google tot stand komt.

Voor meer informatie over Google Fonts, volg deze link: https://developers.google.com/fonts/faq en raadpleeg de Privacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Font Awesome
Deze pagina maakt gebruik van Font Awesome voor de uniforme weergave van lettertypen en symbolen. Aanbieder is Fonticons, Inc. 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, VS.

Wanneer je een pagina oproept, laadt je browser de vereiste lettertypen in zijn browsercache om teksten, lettertypen en symbolen correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die je gebruikt verbinding maken met de servers van Font Awesome. Hierdoor weet Font Awesome dat jouw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Het gebruik van Font Awesome is gebaseerd op Art. 6(1)(f) GDPR. We hebben een legitiem belang bij een uniforme presentatie van het lettertype op onze website. Indien passende toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als je browser Font Awesome niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype van je computer gebruikt.

Meer informatie over Font Awesome is te vinden in het privacybeleid van Font Awesome op: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps
Deze website maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om het gebruik van de functies van Google Maps mogelijk te maken, moet je IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt gearchiveerd. De beheerder van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht. Indien Google Maps is geactiveerd, heeft Google de mogelijkheid om Google Fonts te gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer je Google Maps bezoekt, laadt je browser de vereiste webfonts in de cache van je browser, om tekst en fonts correct weer te geven.

Wij gebruiken Google Maps om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de op onze website vermelde locaties gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6(1)(f) GDPR. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SKC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens kun je de Data Privacy Declaration van Google bekijken onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.